0

Taurus(برج ثور)

  ديروز دسامبر 20، 2017 30 آذر – ماه آبراه در خانه دهم شما نیز امروز در آخرین روز به وجود مي آيد، به این معنی که برخی از آغاز های جدید اضافی در زندگي برای شما،  طالع اين Taurus [...]