0

معني و محل خط سرنوشت/شغل/شانس

معني و محل خط سرنوشت/شغل/شانس   خط سرنوشت (خط شغل / شانس / سرنوشت) محل و معنی خط سرنوشت یکی از خطوط اصلی در دست است. این خط، خط عمودی است که از کف دست به پای انگشت میانی می رسد. نقطه شروع می [...]

0

معني و محل خط ازدواج

معني و محل خط ازدواج خط ازدواج محل و معنی  خط ازدواج (همچنین خط ارتباطی) به طور عمده وضعیت زندگی و ازدواج شما، رابطه دوستانه، زمان ازدواج و همچنین نگرش شما نسبت به عشق را نشان می دهد. این خط زیر [...]

0

معني و محل خط قلب (خط عشق)

معني و محل خط قلب (خط عشق)   خط قلب (خط عشق) محل و معنی خط قلب (همچنین خط عشق نيز نامیده می شود) اين خط یکی از سه خط اصلی در خواندن کف دست است. این خط بالای خط سر و از لبه کف دست از انگشت [...]

0

محل و معني خط زندگي در كف دست

محل و معني خط زندگي در كف دست خط زندگي محل و معنی خط زندگی یکی از سه خط اصلی است (دو خط  دیگر یکی سر خط  و دیگری خط قلب) در خواندن کف دست هستند. از لبه کف بین انگشت شست و انگشت اشاره و در پایه [...]

برگه 1 از 2