0

Sagittarius(قوس)

    ديروز 20 دسامبر 2017 30 آذر  – زمانی که با دیگران ارتباط برقرار مي کنید، حزب هدف متعادل باشید، (قهرمان). امروز ماهواره Aquarius Moon را در خانه ارتباطی خود دارید، و امروز [...]