0

اصول رنگ فنگ شویی

اصول رنگ فنگ شویی رنگ در همه جا است و همواره ما را تحت تاثیر قرار می دهد. چگونه می توانیم فنگ ها را به درستی در فنگ شویی خانه بکارببريم تا بتوانیم ثروت خوبي را جذب کنیم،تا از فاجعه جلوگیری کنیم و [...]

0

فنگ شويي درب جلو منزل

فنگ شويي درب جلو منزل اهمیت درب جلو نما يي از خانه های ما است، همچنین گلو شادی خانوادگی است که در آن ثروت خانواده و شانس وارد و خارج می شود. بنابراین، درب ورودی مهمترین عنصر هست که در خانه فنگ [...]

برگه 1 از 3