0

نتيجه

گذشته   شکل این کارت به نظر می رسد ثروت است، اما او در بیابان تنها است.  به این طور که او می تواند اشارات خود را به جهان، بدون هر گونه حواس پرتی برساند. خلاقیت او قوی است. او ایده های زیادی [...]