0

Capricorn (برج جدي)

    امروز 21 دسامبر 2017 – راه اندازی یا ایجاد یک جریان درآمد جدید امری بسیار واقعی است امروز، Capricorn، با Aquarius Moon در خانه دوم  هستند. حاکم شما زحل و خورشید به شما کمک می [...]