هنگامی که ازدواج كرديد، ازدواج شما بايد به صورت قانونی محافظت شود، یک کپی از سند (گواهی ازدواج) را تأیید کنید که نشان می دهد ازدواج شما مهم است. بر خلاف مجوز ازدواج ، گواهی ازدواج تنها پس از مراسم ازدواج کامل می شود. این گواهی عروسی  به جهان ثابت می کند که از نظر قانونی ازدواج کرده اید … و همچنین سندی است که  برای بسیاری از پرونده های قانونی مورد نیاز است.

مدارك ازدواج

  • صدور صیغه نامه معتبر

    تعریف عقد موقت ازدواج موقت به ازدواجی گفته می شود که بین زن و مردی که هیچ مانعی از ازدواج نداشته باش

  • صدور عقدنامه

    تعریف ازدواج یا نکاح: ازدواج یا نکاح تعریف واحد و استانداردی ندارد و در متون حقوقی و فقهی مختلف به ش

  • گواهي و مدارك ازدواج

    دریافت سند نشان می دهد که از نظر قانونی ازدواج کرده اید يك گام هیجان انگیز. متأسفانه، قبل از اینکه ب