هنگامی که ازدواج كرديد، ازدواج شما بايد به صورت قانونی محافظت شود، یک کپی از سند (گواهی ازدواج) را تأیید کنید که نشان می دهد ازدواج شما مهم است. بر خلاف مجوز ازدواج ، گواهی ازدواج تنها پس از مراسم ازدواج کامل می شود. این گواهی عروسی  به جهان ثابت می کند که از نظر قانونی ازدواج کرده اید … و همچنین سندی است که  برای بسیاری از پرونده های قانونی مورد نیاز است.

مدارك ازدواج