چه چيز موجب مي شود زن ها احساس امنيت كنند؟

در زير برخي از معمول ترين و رايج ترين چيزهايي كه موجب احساس امنيت در زن ها مي شود، آورده شده است :

1- زن ها هنگامي كه نامزد/همسرشان برايشان وقت مي گذارد، احساس امنيت مي كنند.

حضور يك مرد در زندگي زن ها مردي كه دوستش دارند و دوستشان دارد به همراه آورنده ي حسي از امنيت درون براي زن ها محسوب مي شود. غيبت يا عدم حضور او، به خصوص غيبت هاي طولاني يا مكرر او برعكس به وجود آورنده ي احساس ناامني در زن ها است. البته در اين جا منظورم آن نيست كه هر بار مردي به سر كارش مي رود، همسرش فوراً
احساس ناامني مي كند يا هر گاه كه اين دو به لحاظ فيزيكي و جسماني با هم هستند زن لزوماً احساس امنيت خواهد كرد.

گرچه به طور كلي گذران زمان با يكديگر براي زن ها به وجود آورنده ي مقاديري احساس امنيت هست زيرا اين پيام را به مغز او مخابره مي كند كه تنها نيست و اين كه كسي به او اهميت مي دهد و دوستش دارد. زنان ارزش و اهميت فوق العاده اي براي وقت و زمان قائل هستند. لذا صرف وقت با مرد زندگي يكي از نيرومندترين روش هاي ايجاد امنيت در زن ها است.

در زير گفته ها و اشاراتي از زن ها وجود دارد كه شامل زير است :
هنگامي كه همسرم دوست دارد وقت آزادش را با من بگذراند، احساس امنيت مي كنم. زيرا مي دانم دوستم دارد و مي خواهد فقط با من باشد.
هنگامي كه نامزدم براي با من بودن را برنامه ريزي مي كند احساس مي كنم كه نمي خواهد مرا از دست بدهد. در ضمن به من نشان مي دهد كه به رابطه مان متعهد و پاي بند است و اين كه من يكي از اولويت هاي او هستم.

يكي از اطمينان بخش ترين اشارات و گفته هايي كه همسرم بر زبان مي آورد اين است كه دلش براي من تنگ شده است و مي خواهد اوقاتي خاص را با هم باشيم. ديگراهميتي ندارد كه قبلش مرا ناراحت كرده باشد. هرگاه نشان مي دهد مي خواهد با من باشد يخ هاي وجودم ذوب مي شوند .

هر زن، در وجود خود دماسنجي دروني دارد كه تعيين مي كند تا چه قدر با هم بودن در بردارنده ي احساس امنيت و چه مقدار از آن به وجود آورنده ي حس ناامني در زن ها است. اما نكته اي كه هميشه و درهمه حال صادق است آن است كه صرف اوقات خاص و رمانتيك براي ما زنها با مرد زندگي مان يكي ازاطمينان بخش ترين چيزهايي است كه در روابط صميمي
خود تجربه مي كنيم. در مقابل صرف نكردن و اختصاص اين زمان به طرزي اجتناب ناپذير سطح احساس امنيت دروني ما را سريعاً كاهش مي دهد

2- زن ها هنگامي كه مردي را به دنياي درون خود راه مي دهند، احساس امنيت مي كنند.

يكي از مشكل ترين كارها براي مردها آن است كه دريچه قلب خود را باز كنند و زن را به درون آن راه دهند. مردها همواره در طول تاريخ چنين آموزش ديده اند كه نشان دادن احساسات به خصوص احساس آسيب پذير نشانه ي ضعف و در نتيجه براي آنها خطرناك است. بيشتر مردها به طرزي غريزي ديگران را به حالات دروني و مكنونات قلبي خود راه نمي دهند. مسخره است كه اين يكي از مؤثرترين كارهايي است كه موجب توليد احساس امنيت و نيز احساس محبوب بودن در زن ها مي شود
باز شدن احساسي و عاطفي مطمئناً يكي از سريع ترين و مؤثرترين روش هاي آن است. در زير اشارات وگفته هاي بعضي
از زن ها را در اين باره گفته شده است
چنانچه قرار باشد خود را رها كنم و احساسات آسيب پذير خود را فاش نمايم او نيز بايد مايل باشد درهاي قلب خود را باز كند و آسيب پذيري خود را پنهان نكند.

هيچ چيز به اندازه ي هنگامي كه شوهرم ترس ها، نگراني ها، ناراحتي ها و رؤياهايش را با من در ميان مي گذارد در من احساس نزديكي و صميميت ايجاد نمي كند. مي دانم اينكار چقدر براي مردها دشوار است. به همين دليل هر گاه با خود كلنجار مي روم و تنها مقدار ناچيزي از رازهاي درون خود را براي من فاش مي سازد، احساس ميكنم كه واقعاً به من اعتماد
داشته و مرا دوست دارد .گويي من بهترين دوست او هستم.

يكي از چيزهايي كه احساس ناامني را در من تشديد مي كند اين است كه رازهاي درون خود را به مرد زندگي ام فاش ساخته باشد، اما او اين كار را نكرده باشد. و مرا آن قدر دوست ندارد كه به من اعتماد كند

چگونه و به چه روش هايي مي توانيد زني را به دنياي درون خود راه دهيد؟

*صحبت در باره ي اوضاع و احوال زندگي تان با او
*دخالت دادن او در تصميمات تان
*بيان كردن نيازها و خواسته هايتان به او
*در ميان گذاشتن سختي ها و ناراحتي هاي زندگي تان با او
*جويا شدن افكار و نظرات و احياناً توصيه هاي او

3- زن ها هنگامي كه مردي را از عشق خود مطمئن مي سازند، احساس امنيت مي كنند.

ريشه هاي اين احساس ناامني به گذشته هاي باستان مربوط مي شود كه حفظ حيات و بقاي زن ها تنها در گرو حضور مردي در زندگي شان بود. حتي امروزه و پس از گذشت هزاران سال اين نياز همچنان در زن ها به قوت خود باقي است و زنها هنوز شديدا به هر آنچه در روابط صميمي آن ها را تهديد مي كند از خود حساسيت نشان
مي دهند. به همين دليل معتقدم كه زن ها به مراتب بيش از آنچه مردها تصور مي كنند به آسايش خاطر روحي و احساسي نيازمندند.

منبع
برتر ياب