چه عواملی تأثیر منفی بر ازدواج میگذارند؟

عوامل زیر در عدم موفقیت ازدواج تأثیرات اساسی دارند:

عدم تناسب فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و اقتصادی

عدم آشنایی زوجها با برقراری ارتباط مناسب و تعاملات سازنده

زوجهایی که روابط متعادل تری برقرار میکنند، معمولا موفق تر هستند. زوجهای ناموفق افرادی بوده اند که یك یا هر دو آنها توان برقراری رابطه مثبت را نداشتهاند یا بیش از حد به این روابط بها دادهاند، بطوری که به نوعی وابستگی کشانده شدهاند. به عبارتی به همان اندازه که سردی در روابط عمدتا مشکل آفرین است، علاقمندی مفرط و خارج از حد که به صورت وابستگی و چسبندگی ظاهر میشود مشکل آفرین خواهد بود.

عدم آشنایی زوجها با فرآیندهای حل مسأله و مواجهه با تغییرات اساسی زندگی

با توجه به اینکه هر فردی در طول زندگی خود با مسائل و مشکلاتی مواجه میشود، برای حل این مسائل فنونی را بکار میبرد. برخی از این فنون منفی و برخی دیگر مثبت هستند. هر چه زوجها توان حل مشکلات را به شیوه مثبت داشته باشند و مثلا بجای قهر، داد و بیداد و غیره که شیوههای منفی هستند، به شیوه مؤثرتری مثل بحث و گفتگوی آرام و … مسائل ما بین خود را حل و فصل کنند، موفقتر خواهند بود.

ازدواج قبل از 11 سالگی و یا پس از 91 سالگی

زوجین بعد از یك اتفاق یا حادثه ناراحت کننده ازدواج کرده باشند.

یك یا هر دو شریك زندگی در صدد فاصله گرفتن از خانواده اصلی خود باشند، یا یکی یا هر دو آنها به خانواده خود وابسته باشند.

زوجین دارای منظومهای از برادران و خواهران ناسازگار باشند.

زوجین در محلی بسیار نزدیك یا بسیار دور از هر یك از خانوادههای اصلی خود سکونت داشته باشند.

زوجین از نظر مالی ، فیزیکی و یا عاطفی به خانواده خود وابسته باشند.

زوجین قبل از یك دوره آشنایی ۶ ماهه و یا پس از دوره نامزدی سه ساله ازدواج کرده باشند.

جشن ازدواج بدون حضور اعضاء خانواده یا دوستان برگزار شده باشد.

زن پیش از، یا در طول اولین سال ازدواج باردار شده هر یك از زوجین با برادران، خواهران و یا والدین خود رابطه ضعیفی داشته باشد.

هر یك از زوجین دوران کودکی یا نوجوانی خود را دوران ناخوشایند تلقی میکنند.

الگوها در هر یك از خانوادههای زوجین بی ثبات باشد

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.