چالش هاي احساسي و عاطفي در مردان

چالش هاي احساسي و عاطفي عظيمي كه مردان جامعه امروزي با آن روبرو هستند در زير وجود دارد
آن گونه كه مردان آموزش ديده اند: تدافعي و مظنون -پنهان كردن احساسات
آن گونه كه ما از مردان انتظار داريم: از لحاظ احساسي و عاطفي باز-خوش بين
آن گونه كه مردان آموزش ديده اند: قوي ظاهر شدن -پنهان كردن احساسات
آن گونه كه ما از مردان انتظار داريم: بروز احساسات -آسيب پذيري
آن گونه كه مردان آموزش ديده اند: رقابتي
آن گونه كه ما از مردان انتظار داريم: همكاري
آن گونه كه مردان آموزش ديده اند: مدير دنياي بيرون
آن گونه كه ما از مردان انتظار داريم: مدير دنياي درون خود
آن گونه كه مردان آموزش ديده اند: مستقل
آن گونه كه ما از مردان انتظار داريم: در تماس بودن با احساس نياز به زن ها
آن گونه كه مردان آموزش ديده اند: در كنترل
آن گونه كه ما از مردان انتظار داريم: ول دادن-رها كردن

خصوصيات و ويژگي هايي كه مردهاي زندگي كسب كرده اند، بسيار نامطلوب هستند و زن ها را نسبت به آنان سرد مي كنند. چنان چه از اين زاويه به اين موضوع نگاه كنيم، درك اين كه چرا مردها در مقابل تغيير از خود مقاومت نشان مي دهند، ساده تر خواهد بود. به سادگي مي توانيد ببينيد كه چرا مردها از طرف زن ها احساس فشار مي كنند.

آنان براستي چنين احساس مي كنند كه زنان غيرمنصانه بر آنان فشار وارد مي كنند. با اين ديد، ديگر تعجبي نيست كه چرا آنان در مهارت هاي ارتباطي كه براي زنان ساده به نظر مي آيد دست و پاچلفتي و فاقد هر گونه مهارت به نظر مي رسند.

زنان از مردهاي زندگي خود انتظار دارند، در كارهايي استاد باشند كه براي آن هيچ گونه آموزشي نديده اند، مهارت هايي كه اغلب زنان در آن ماهر هستند؛ نظير: قابليت و توانايي بيان احساسات، صميميت، حمايتگر بودن و عشق ورزيدن.

ظرف ده سال گذشته در حرفه ي شخصي خود به هزاران مرد مشاوره داده ام و به جرأت مي توانم به شما اطمينان خاطر بدهم كه مردها به راستي مايلند كاري بكنند، تا از لحاظ احساسي بازتر بشوند و در پي آن بتوانند احساسات خود را حس كرده و آن را به زنان زندگي خود ابراز نمايند، اما اين فرآيند برايشان دشوار و ترسناك است.

اميدوارم پس از خواندن اين نوشته، اين خصوصيت مردان را درك كرده باشيد و بدانيد آن ها به تمامي عشق، شور، حرارت، صبر و حمايتي كه در قلب خود سراغ داريد، نيازمندند تا شايد در نهايت بتوانند قلبشان را به سوي شما باز كنند.

براستي كه اين روزها، زمانه رو به تغيير است يك ضرب المثل چيني مي گويد: «هيچ چيزي بدتر از زندگي در زمانه ي همواره رو به تغيير نيست »

حال ديگر روش هاي زندگي و عشق ورزيدن كه پدر و مادرانمان به كار مي بردند، مؤثر نيستند، مضاف بر اين كه هنوز نيز راه هاي جديدي نيافته ايم. تعجبي نيست كه در روابط خود متحمل يأس و سردرگمي زيادي مي شويم، اما اين چالش ها فرصت فوق العاده اي جهت سطوح بالاتري از بينش و رشد شخصيتي مي باشد. اين نوشته بدين منظور نوشته
شده است كه بتوانيد چالش هاي زندگي تان را به ماجرايي مهيچ در عشق ورزيدن بدل نماييد.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.