پدرانه،مادرانه

    داشتن یک خانواده برای انسان بسیار مهم است. خانواده محیطی برای رشد، عشق و همه چیزهایی است که ما می شناسیم را فراهم می کند. در خانواده ها دوست، خدمت، آموزش، و یادگیری از یکدیگر بسيار مهم است در خانواده است  که ما شادی، غم و اندوه، اضطراب و ترس را به اشتراک می گذاریم. بی تردید، خانواده منبع قدرت است و بزرگترین خوشبختی را به ما می بخشد. اگر شما یک زن و شوهر تازه ازدواج کرده اید، یا در حال حاضر  دو سال از ازدواج شما مي گذرد،  مطمئنا داشتن يك كودك را در ذهن خود دارید. راهنمایی های متخصص، مشاوره و راهنمایی در مورد چگونگی ایجاد خانواده بسياري از چالش های اين راه را هموار مي كند.

    پدرانه،مادرانه