هفت باور نادرست مردها در باره ي زن ها

باورهاي غلط مردان درباره زن ها وارد زير است:

1- زن ها سيري ناپذيرند.

2- حفظ و نگهداري آن ها مشكل است.

3- زن ها مي خواهند مردها را كنترل كنند.

4- زن ها حسود هستند.

5- زن ها زياده از حد احساساتي هستند.

6- زن هايي كه قوي و توانا هستند نيازي به توجه و مراقبت ندارند.

7- زن ها آزادي مرد را مختل مي كنند

باور غلط ( 1):زن ها سيري ناپذيرند

« هرگز نمي شود زن ها را خوشحال و راضي كرد، پس اصلاً چرا خودمان را اذيت كنيم »

« اصلاً خواسته هايش تمامي ندارد »

« زن ها مدام نق مي زنند. از غرغر كردن بر سر ما انرژي مي گيرند »

« در برابر آن ها هيچ وقت برنده نيستي. هيچ وقت هيچ چيز از نظر آن ها به اندازه ي كافي خوب نيست

چه مردها اين جملات را بر زبان بياورند و چه تنها به آن ها فكر كنند، موضوع در هر حال يكي است: هنگامي كه به نيازها و خواسته هاي نامزد/همسرشان گوش مي كنند يا تلاش او را مبني بر بهبود رابطه مي بينند، فقط و فقط به يك چيز مي رسند: مهم نيست چقدر تلاش مي كني. زن ها هيچ وقت راضي نمي شوند .اين باور نادرست، زن هاي نق نقويي را به

تصوير مي كشد كه مدام مردها را با سرزنش ها و گفت و شكايت هاي خود در باره ي هر چه مي كنند يا مي گويند، عصبي مي سازند. از آن جا كه سيري ناپذير نيز هستند،لذا مردها « خودآگاه يا ناخودآگاه به اين نتيجه مي رسند كه:اصلاً چرا خودمان را خسته كنيم»

چرا اين باور نادرست است؟ زيرا تمايل و گرايش هميشگي زن مبني بر بهبود و اصلاح كارها را با پرتوقع بودن و سيري ناپذيري مزمن او اشتباه گرفته است. اين حقيقت ندارد كه ما زن ها سيري ناپذير يا تسلي ناپذير هستيم. بلكه اين طبيعت ماست كه به فكر بهبود، اصلاح و ارتقاء همه چيز باشيم .

باور غلط: زن ها سيري ناپذير هستند

واقعيت: زن ها هميشه به دنبال آنند تا باور غلط ( 2)حفظ و نگهداري زن ها مشكل است

« حفظ زن ها خيلي كار مي برد واقعاً آدم را خسته مي كند »

« زن ها خيلي سفت و سخت و پرتوقع هستند »

« رابطه با زن ها مشكل است »

اوه، خيلي سخت و دشواره. فكر نمي كردم با تو بودن اينقدر كار ببره. فكر مي كنم كمتر زني باشد كه اين باور غلط را در مقطعي از ازدواج خود توي سرش نكوبيده باشند

« آيا حق با اوست؟ آيا من براستي اينقدر پرتوقع و غير قابل تحمل هستم » اين جمله ما را خرد مي كند. پيش خودمان فكر مي كنيم  كه بريديم

قبل از آن كه سؤال فوق را پاسخ گوييم، بگذاريد ببينيم منظور واقعي مردها هنگامي كه مي گويند حفظ و نگهداري زن ها مشكل است، چيست.

*زن ها از مردها توقع دارند با آنها صميمي باشند.

*زن ها از مردها توقع دارند افكار واحساسات شان را با آنها درميان بگذارند.

*زن ها از مردها توقع دارند برايمان وقت بگذارند.

*زن ها از مردها توقع دارند با مشكلاتي كه دارند رو به رو بشوند و از حل و فصل آن ها سر باز نزنند .

*زن ها از مردها توقع دارند آن ها نيز مانند زن ها روي رابطه كار كنند

باور غلط:زن ها مي خواهند مردها را كنترل كنند.

واقعيت: زن ها مي خواهند كمك كنند، ايفاي نقش كنند، بهبود ببخشند، ارتقاء دهند و به حساب آورده شوند .

به ياد داشته باشيد: به طور معمول نيت واقعي زن ها اين نيست كه مردها را كنترل كنند. زن ها در واقع مي خواهند آنچه را در توان دارند از روي عشق به شما و رابطه ارائه دهند.

حال به هر شكل كه مي خواهد باشد:سازمان دهي نظرات، پيشنهادها، جايگزين ها و… هنگامي كه مرد اين تلاش زن را به معناي تلاش براي مغلوب كردن يا كنترل او تعبير ميكند، در واقع يكي از اساسي ترين جلوه ها و نمودهاي عشق زن نسبت به خود را پس زده است.

منبع
برتر ياب