نقل قول هاي عاشقانه

ازدواج، مقدسترین قراردادها محسوب میشود. (ماری آمپر)

شوهر مغز خانه است و زن قلب آن. (سیریوس)

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد بود، بهترین دوست شما میشد. (بردون)

با همسرخود مثل یك کتاب رفتار کنید وفصلهای خسته کننده او را اصلاً نخوانید.(سونی اسمارت)

برای یك زندگی سعادتمندانه، مرد باید کر باشد و زن لال. (سروانتس)

تا یك سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتیهای یکدیگر را نمیبینند. (اسمایلز)

پیش از ازدواج چشمهایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. (فرانکلین)

خانه بدون زن، گورستان است. (بالزاک)

خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست میآیند. (پاستور)

ازدواج کنید، به هر وسیلهای که میتوانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد، بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یك همسر بد شوید، فیلسوف بزرگی میشوید. (سقراط)

مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. (کارول بیکر)

من تنها با مردی ازدواج میکنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم. (آگاتا کریستی)

هر چه متأهلان بیشتر شوند، جنایتها کمتر خواهد شد. (ولتر)

هیچ چیز غرور مرد را به اندازۀ شادی همسرش بالا نمیبرد، چون همیشه آن را مربوط به خودش میداند. (جانسون)

ازدواج پدیدهای است برای تکامل مرد. (ضربالمثل سانسکریت)

ازدواج قرارداد دو نفرهای است که در همه دنیا اعتبار دارد. (مارک تواین)

ازدواج مجموعهای ازمزههاست، هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و شیرینی و بیمزگی. (ولتر)

زن ترجیح میدهد با مردی ازدواج کند که زندگی خوبی نداشته باشد، اما نمیتواند مردی را که شنوندۀ خوبی نیست، تحمل کند. (کینهابارد)

ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است. (ضربالمثل فرانسوی)

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)

ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یك اشتباه صورت بگیرد، جبرانش غیرممکن خواهد بود. (بورنز)

ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین میرود. (رولاند)

اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، دو نفر را بدبخت کرده است. (محمد حجازی)

انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست، ولی میتوانیم مادرشوهر و مادرزنمان را خودمان انتخاب کنیم. (خانم پرل باک)

ازدواج مثل یك هندوانه است که گاهی خوب میشود و گاهی هم بسیار بد. (ضربالمثل اسپانیایی)

وقتی برای عروسیات خیلی هزینه کنی، مهمانهایت را یك شب خوشحال میکنی و خودت را عمری ناراحت! (روزنامه نگار ایرلندی)

دوام ازدواج یك قسمت رویِ محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا. (ضربالمثل اسکاتلندی)

هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشمهایت. (ضربالمثل آلمانی)

مردی که به خاطر پول زن میگیرد، به نوکری میرود. (ضربالمثل فرانسوی)

لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضربالمثل چینی)

زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند، در کلبه خرابه هم زندگی میکنند. (ضربالمثل آلمانی)

داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوشصورت و بی لیاقت. (ضربالمثل لهستانی)

دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح میدهد. (ضربالمثل ایتالیایی)

هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمیکند. (ضربالمثل اسکاتلندی)

تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد)

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند، اگر خوب گرفت، هر دو زنده میشوند و اگر بد شد، هر دو میمیرند. (سعید نفیسی)

عشق، سپیدهدم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. (بالزاک)

قبل از ازدواج دربارۀ تربیت اطفال شش نظریه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریهای نیستم. (لرد لوچستر)

با ازدواج، مرد روی گذشتهاش خط میکشد و زن روی آیندهاش. (سینکالویس)

اصل و نسب مرد وقتی مشخص میشود که آنها بر سر مسائل کوچك با هم مشکل پیدا میکنند. (شاو)

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن. (ضربالمثل آلمانی)

تا ازدواج نکردهای نمیتوانی دربارۀ آن اظهارنظر کنی. (شارل بودلر)

داماد که نشدی، از یك شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشتهای. (ضربالمثل فرانسوی)

دو نوع زن وجود دارد: با یکی ثروتمند میشوی و با دیگری فقیر. (ضربالمثل ایتالیایی)

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن. (ضربالمثل چینی)

برای یافتن زن می ارزد که یك کفش بیشتر پاره کنی. (ضربالمثل چینی)

اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری، اختیار شکمش را در دست بگیر. (ضربالمثل اسپانیایی)

منبع
برتر ياب