موانع ازدواج دختران و پسران از ديد خود آنها چيست؟

مطالعات ملی نشان می دهد در حالی که نداشتن ثبات شغلی پس از بیکاری از مشکلات و موانع اصلی ازدواج پسران از منظر کل جوانان است آزاد نبودن در انتخاب همسر دلخواه پس از پیدا نکردن فردی که به عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد مهمترین مانع ازدواج دختران جوان به شمار می رود. کل جوانان نبود حس مسئولیت پذیری در فرد را مانع ازدواج برای دختران و نداشتن توان مالی کافی برای پسران می دانند و پس از آن پسران پیدا نکردن فردی که به عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد را دارای اهمیت دانسته اند. پس از این عامل در حالی که عدم امکان تهیه مسکن مناسب به عنوان یکی از مشکلات پسران برای ازدواج است

بی برنامه بودن در زندگی برای دختران از مشکلات اصلی ازدواج مطرح می شود وجود ملاک های سختگیرانه خانواده در ازدواج برای دختران، بیش از پسران تبدیل به مشکل شده است. در حالی که از منظر پسران جوان کشور، برای پسران شروط دست و پا گیر خانواده دختر در رتبه بالائی از موانع ازدواج قرار دارد. برای دختران سختگیر بودن در انتخاب همسر در رتبه بالا قرار می گیرد.

گفتنی است نقص جسمانی، عدم بلوغ شخصیتی کافی در فرد و ناتوانی والدین در راهنمایی برای ازدواج در میان دختران در این سلسله مراتب دارای رتبه بالاتری است. در حالی که نداشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت برای پسران به عنوان مانع ازدواج مطرح است، دختران دارای مشکلی به نام ناتوانی مالی والدین درتدارک ازدواج برای فرزندان هستند و فراهم نبودن جهیزیه برای دختران مطرح می شود. این درشرایطی است که با وجود مانعی به نام اولویت دادن به ادامه تحصیل براي ازدواج دختران، پسران به ادامه تحصیل به عنوان مانعی برای ازدواج نگاه نمی کنند.

در حالی که از سوی جوانان فراهم نبودن وسایل زندگی مشکل پسران برای ازدواج است. و دختران محدود بودن دایره انتخاب همسر رامشکل خود می دانند. این تحقیق نشان می دهد که دختران بیش از پسران به بلوغ شخصیتی کافی در فرد برای ازدواج اهمیت می دهند.

منبع
برتر ياب