مشخص است که براي خوشبخت شدن زوجین، ایجاد تفاهم بیشتر، ایجاد عش ق و صمیمیت و تطابق جسمی و روحی باید زن و شوهر داراي مزاج یکسانی باشند. یعنی فرد گرم مزاج باید با فرد گرم مزاج ازدواج کند و فرد سرد مزاج با فرد سرد مزاج.
توجه شو د که مسئله مزاج یکی از مسائلی است که در تعین زوجه باید در نظر گرفت و دیگر مسائل مانند ایمان،شرایط خانوادگی و … نیز وجود دارد که در اینجا، جاي بحث در مورد آن نیست.

با ذکر چند مثال، علت تطابق مزاج زن و مرد مشخص می شود. بعبارتی:

چرا زوجین براي تفاهم بیشتر باید تطابق مزاجی داشته باشند؟

مزاج شناسي و ازدواج

 • ازدواج در گذشته

  در گذشته بزرگسالان و والدین با شناخت مزاج زوجین، آن ها را براي هم انتخاب می کردند، هرچند که با مفهوم مزاج آشنا نبود

 • عوامل تضعیف کننده قوه جنسی

  عوامل تضعیف کننده قوه جنسی 1) دوري از طبیعت و زندگی در آپارتمان ها و کارخانجات و مراکز صنعتی و کار با ماشین ها. 2)

 • مزاج شناسی و مشکلات جنسی

  مدیریت منزل و مزاج شناسی در حالت کلی، مدیریت منزل و تدابیر امور آن بدست مرد است و زنان بر آیین شوهران هستند . زن، پ

 • انتخاب همسر به کمک مزاج

  با توجه به مط الب گفته شده در مورد امزجه ، مشخص است که براي خوشبخت شدن زوجین، ایجاد تفاهم بیشتر، ایجاد عشق و صمیمیت

 • خصوصیات جنسی امزجه

  گرمی چون عامل تحرك و قدرت و جنبش است پس به تبع، گرم مزاجان داراي میل جنسی قوي اي هستند .وسرد مزاجان میل جنسی ضعیفی

 • نشانه هاي کلی مزاج

    مواردي که با توجه به آن ها می توان در مورد وضعیت کلی مزاج ذاتی (جبلی، اصلی، مادرزادي ) بدن قضاوتکرد، عبارتند

 • حرارت غریزي و رطوبت اصلی

  طفل در حین ولادت داراي یک حرارت غریزي و رطوبت اصلی است که این دو لازمه ي بقایند و طفل با این دو زنده است . حرارت غر

 • کلیات طب سنتی و مزاج شناسی

  طب سنتی 5 فن دارد (البته در تقسیم بندي دیگري آن را به دو جزء عملی و نظري تقسیم می کنند.) 1) کلیات 2) مفردات 3) قراب