مشخص است که براي خوشبخت شدن زوجین، ایجاد تفاهم بیشتر، ایجاد عش ق و صمیمیت و تطابق جسمی و روحی باید زن و شوهر داراي مزاج یکسانی باشند. یعنی فرد گرم مزاج باید با فرد گرم مزاج ازدواج کند و فرد سرد مزاج با فرد سرد مزاج.
توجه شو د که مسئله مزاج یکی از مسائلی است که در تعین زوجه باید در نظر گرفت و دیگر مسائل مانند ایمان،شرایط خانوادگی و … نیز وجود دارد که در اینجا، جاي بحث در مورد آن نیست.

با ذکر چند مثال، علت تطابق مزاج زن و مرد مشخص می شود. بعبارتی:

چرا زوجین براي تفاهم بیشتر باید تطابق مزاجی داشته باشند؟

مزاج شناسي و ازدواج