مزاج شناسی و مشکلات جنسی

مدیریت منزل و مزاج شناسی

در حالت کلی، مدیریت منزل و تدابیر امور آن بدست مرد است و زنان بر آیین شوهران هستند . زن، پیرو و تابع و دنبال ه رو مرد است و این یک علت دارد که آن هم خصوصیت ذاتی مرد است که اقتضاي چنین شخصیتی را برايمرد است. « گرم مزاجی » وي دارد و آن خصوصیتحال اگر شرایطی پیش آید که مزاج زن خیلی گرم باشد و مرد سرد مزاج باشد بطوري که گرم مزاجی زن برپیش م یآید ! یعنی مدیریت منزل بدست زن « زن ذلیلی » سرد مزاجی مرد غلبه کند، معمولاً در چنین مواقعیمی افتد و شوهر تابع زن م یشود.

در دیگر تعاملات نیز افراد جامعه همین تأثیر و ت أثر را دارند. مثلا اگر دو بچه که یکی سرد مزاج و دیگري گرممزاج است، در کنار هم قرار بگیرند، مدیریت با بچۀ گرم مزاج خواهد بود.در مورد زن و شوهر بطور طبیعی و در حالات کلی، به علت گرم تر بودن مزاج مردان، مدیریت جامعه و خانواده با مردان است . اما اگر زن ، گرم مزاج باشد و گرمی مزاج او بر مردان غلبه کند، می تواند مدیریت کند و در رده هاي مدیریتی بالا تاثیر گذار باشد.اساساً گرما به سبب قدرتی که دارد به سردي اظهار وجود نمی دهد.

مزاج شناسی و مشکلات جنسی

نقش مزاج شناسی در رفع مشکلات جنسی نسبت به دیگر م سائل بسیار مهم تر و کارآمدتر است . به جرأتمی توان گفت که بسیاري از مشکلات جنسی که طب مدرن و روانپزشکی مدرن از شناخت و درمان آن ها عاجز استبا طب سنتی براحتی قابل درمان است.
گفتیم که مزاج گرم، قدرت جنسی بالایی دارد و مزاج سرد، قدرت جنسی پایینی دارد. در بین گرم مزاجان، افراددموي (گرم و تر ) توان و میل جنسی بالایی دارند اما صفراوي مزاجان (گرم و خشک ) توان جنسی بالا و میلجنسی متغیر دارند . بلغمی مزاجان ، هم توان جنسی پایین و هم میل جنسی پایین دارند . افراد سوداوي (سرد وخشک)، نیز توان ج نسی پایین و میل جنسی بالا دارند. بدون توضیح مشخص است که براي پیشگیري از مشکلاتجنسی زوجین، تطابق جنسی آ نها از نظر مزاجی ضروري است.

این مسأله در چند مورد میتواند کارساز باشد:

1) در مس ألۀ تقاضاي جنسی : اگر زوجین از لحاظ مزاجی متشابه باشد یعنی هر دو گرم مزاج یا هر دو سرد مزاجباشند، به یک اندازه احساس نیاز به آمیزش جنسی پیدا می کنند و به تبع بهتر می توانند همدیگر را ارضا کنند.حال اگر یک فرد دموي با یک فرد سوداوي ازدواج کند، فرد دموي بنا به اقتضاي طبع خودش بسیار آرزوي(نیاز) جماع دارد اما فرد سوداوي تمایل کمتري به جماع دارد . این تضاد باعث می شود که دو طرف نتوانند همدیگررا ارضا کنند . فرد سوداوي به سبب درخواست زیاد همسرش براي جماع خسته می شود و از طرفی فرد دموي ازعدم تمایل همسرش گله می کند و اگر فرد معتقدي نباشد چه بسا به انحراف کشیده شود.

2) درمسألۀ اوج گیري لذت جنسی : افراد گرم مزاج، سریعتر به ا رگاسم جنسی می رسند. اگر زوجین هر دو گرم
باشند، چون هر دو سریع به ارگاسم جنسی م ی رسند پس مشکلی پیش نمی آید. اگر هر دو سرد باشند نیز وضعیتبه همین شکل است . اما اگر مرد بسیار گرم مزاج باشد و زن سرد مزاج، مرد خیلی سریع به او ج می رسد ولی زنفاصلۀ زیادي تا به اوج رسیدن دارد . (البته در حالت کلی مرد سریعتر به اوج لذت جنسی می رسد . اما اگر تطابقمزاجی بین آنها نباشد این فاصله بیشتر خواهد شد ). این وضعیت باعث می شود تا زن بطور کامل ارضا نشود و درنتیجه باعث تنفر و انزجار از شوهر شده و در صورت مهذب نبودن به انحراف کشیده شود.

طبق آمار رسمی ، دلیل 50 درصد (و غیر رسمی 70 درصد) از علل طلاق، مشکلات جنسی بین زوجین است . از
مشکلات جنسی به چند مورد در بالا اشاره شد.

در میان مشکلات جنسی آنچه که بیشتر در جامعۀ فعلی ما مشاهده م ی شود، ضعف و ناتوانی جنسی است که
علل مختلفی دارد:

1) وجود غذاهاي سرد مزاج در جامع ه: قریب به اتفاق غذاهایی که در جامعه مصرف می شود سرد هستند وباعث سردي و ناتوانی اندام جنسی می شوند. لبنیات، آبلیم و ها، سرکه ها و تقریباً همۀ غذاهاي بسته بندي شدةسوپرمارکت ها سرد هستند. گوشت مصرفی مردم نیزکه اغلب ماهی و گاو (در ق الب غذاهایی م ثل سوسیس وهمبرگر و …) است سرد هست.

2) زندگی صنعتی و تکنیکی: بعلت اینکه زندگی صنعتی بر خلاف فطرت و غریزه است و روح و روان بشر ازصنعت گریزان است، اساساً نه تنها ضعف میل جنسی بلکه بسیاري از بیما ر يها را به وجود می آورد. فضاي مصنوعی،صداهاي صنعتی، دوري از طبیعت و سر و کار داشتن با ابزار آلات و کار درکارخانه همه مضعف توان جنسی هستند.

3) علل دیگري نیز در کاهش توان جنسی مؤثرند که مورد بحث ما نیست.اساساً درمان هاي طب مدرن در مشکلات جنسی، موقت و پر عارضه هستند.به شناخت و درمان بیماري ها می پردازد. همانطور که گفته شد « گرمی و سردي » طب سنتی بر اساس تئوريضعف میل جنسی در اغلب موارد از سردي است . پس براي درمان آن باید از گرم ی جات و افزاینده هاي قوه ي باه(مبهیات) استفاده کرد از جمله ادویه جاتی چون: زنجبیل ،خولنجان، بهمن و … .

درمان عدم تشابه جنسی زن و مرد

در صورتی که میل جنسی یکی از زوجین زیاد باشد و میل جنسی طرف مقابل کم باشد ، باید هر دو را تعدیلکرد تا بتوانند با هم به تعامل برسند . فردي که میل جنسی اش زیاد است باید از کاهند ه هاي میل جنسی استفادهکند و فردي که از این لحاظ ضعیف است باید از مبهیات (افزاینده هاي قوه ي باه) استفاده کند.

تولید منی

از نظر طب سنتی ، منی از تمام اعضاي بدن تولید م یشود. چنانچه وجود بیماري در یکی از اعضاي والدین باعثوجود بیماري در همان عضو کودك میشود.
طبق این مبنا براي تقویت میل جنسی باید همۀ اعضا را تقویت کرد. ضعف قلب، کبد، معده، کلیه و مغز هر کدام مي تواندمنجر به ضعف میل جنسی شود . براي تشخیص علت ضعف میل جنسی باید تک تک اعضاي رئیسه بدن رابررسی کرد. در طب سنتی براي تشخیص ضعف هر کدام از اعضا علائمی هست.

نازایی

علل نازایی بسیار زیادند . علاوه بر علل مختلفی که در اندام هاي تناسلی ممکن است از نظر هیئت و شکل اعضاباشد (که خود این ها ممکن است مادر زادي یا عارضی باشند )، دو علت از علل نازایی که به زمینه هاي مزاجیبرمی گردد، ذکر می شود:
در صورتی که رحم بسیار گرم باشد ، نطفۀ مرد به سبب گرماي بالاي رحم، توان تولید جنین را ندارد و می سوزدو در صورتی که رحم بسیار سرد باشد باز هم نطفه منعقد ن می شود و منی منجمد م یشود. در صورتی که منی دریک وضعیت تقریبا متعادل باشد و دیگر شرایط انعقاد نطفه فراهم باشد، نطفه منعقد میشود.

حال اگر این اعتدال رو به گرم یباشد، جنین مذکر خواهد شد؛و اگر این اعتدال رو به سردي باشد، جنین مؤنث خواهد شد.
البته عوامل دیگري هم در تکوین جنین مؤنث یا مذکر دخیل اند. براي مثال: مزاج والدین، زمان جماع و…..

سردي و گرمی اندام هاي جنسی، هریک علائمی دارند . مثلا اندام جنسی گرم، علاوه بر گرمی ظاهري، مويدرشت و زیاد و سیاه دارد و اندام جنسی سرد، بر عکس است . در اکثر موارد وقتی مزاج کلی بدن گرم است، مزاجاندام جنسی هم گرم است و وقتی مزاج کلی بدن سرد است، مزاج اندام جنسی هم سرد خواهد بود.از دیگر علل نازایی، شیوة غلط جماع رایج در جامعه است. طبق آمار موجود در مراکز درمانی طب سنتی، تعدادياز نازایی ها با اصلاح شیوة جماع حل م یشوند. (در مورد شیوة صحیح جماع و اوقات مناسب آن بعدا توضیح کامل داده خواهد شد.)

منبع
برتر ياب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *