سوء رفتار با کودکان، از لحاظ جسمی و روانی، سوء استفاده جنسی،  است و می توانند به طور بالقوه به سلامت جسمی، سلامت روان، رشد، توسعه و شرافت خود آسیب بزنيد.

کودکان ضعیف و بی دفاع هستند و از این رو برای سوء استفاده آسیب پذیرند. بیش از 1000 کودک سالانه در ايران مورد سوء استفاده قرار می گیرند.  4 کودک در روز به علت آسیب های ناشی از سوء استفاده، جان خود را از دست دادند.

سوء استفاده از کودکان یک جرم جنایتکارانه است. قوانین سوء استفاده از کودکان برای حفاظت از کودکان از مجرمان اعمال شده است. این قوانین می تواند  والدین، نگهبانان، مراقبین و دیگر آشنایان با کودکان را ملزم به رفتار اخلاقي كند.

این بخش شامل اطلاعات دقیق در مورد موارد سوء استفاده از کودکان، قوانین مربوطه و کمک قانونی برای قربانیان سوء استفاده از کودکان است

كودك آزاري