قوانین ایران از جهت تأمین و تضمین حق کودک

 

قوانین ایران از جهت تأمین و تضمین حق کودک بر بودن با والدین و اقارب، با ابهام ها و خ لأهایی روبرو است. قانون ایران با در نظر گرفتن دو نهاد حضانت وملاقات برای حفظ ارتباط کودک با والدین، چنین ارتباطی را در نهاد ملاقات به عنوان حقی برای والدین و با تفسیری موسع برای اقربا به شمار آورده و البته درنهاد حضانت به تکلیف والدین به بودن با کودک و در واقع حق کودک بر بودن با والدین تصریح کرده است.

رویه قضایی نیز در تفسیر ابهام ها موفق به حفظ حقوق کودک در این راستا نشده است. و به ویژه در نهاد ملاقات، کودک را به عنوان موجودی منفعل و فاقد احساس و ادراک در نظر گرفته که صرفاً در صورت خواست و تمایل والدین به ملاقات با او می تواند از بودن با آنان بهره مند شود. همچنین حق ملاقات با غیر ازوالدین در رویه قضایی مورد پذیرش ق رار نگرفته است، اگرچه قانون  ائلافي بر آنوجود دارد.

قانون گذار تا حدی به ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در تضمین حق ملاقات و حضانت، توجه نموده است، اما به روز کردن جزای نقدی مندرج در ماده 14قانون مجازات اسلامی برای کسی که به تکلیف حضانت خود عمل نمی کند یا مانع ملاقات طفل با دیگری می شود، ضروری است. رویکرد فعلی قانون گذار به حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان، نیازمند اصلاح است و لذا پیشنهاد می شود:

ارتباط کودک با والدین و اقارب به عنوان حقی برای کودک در نظر گرفته شود و به حق ملاقات کودک با والدین تصریح شود.

 ارتباط کودک با سایر خویشاوندان به ویژه برادر و خواهر مورد توجه قرار گیرد و حضان تکننده طفل مکلف به حفظ این ارتباط گردد.

حق بودن با والدین و ارتباط با اقارب منحصر به سنین طفولیت نگردد و برای کودک و نوجوان بالغ نیز چنین حقی در نظر گرفته شود . این تغییر باید در راستای ماده یک کنوانسیون حقوق کودک و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اولی کودک را فرد زیر هجده سال تعریف نموده و دومی حمایت های خود را بر افراد تا هجده سال بار کرده، صورت پذیرد.

شاخصه های ملاقات کودک با اقارب بر اساس تعداد اقارب، درجه خویشاوندی، سن کودک و مشغله های او از جمله تحصیل و غیره تعیین شود به گونه ای که حضانت کننده قادر به اجرای وظایف خود به ویژه وظیفه تربیتی در قبال به کودک باشد.

به تمایلات، مصالح و منافع عالیه کودک در صدور حکم یا دستور ملاقات واجرای آن توجه شود و از اجرای ملاقات های اجباری و همراه با قهر و غلبه بین کودک و والدین جلوگیری شود.

از تخص صهای مشاوره ای در جهت اجرای آراء ملاقات استفاده شود به نحوی که به برقراری ارتباط مطلوب بین کودک و ملاقات کننده کمک کرده و کودک را از آثار سوء اجرای قهری ملاقا تها حفظ کند.

منبع
برترياب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *