فرايند كشف طلاق

کشف طلاق فرایند قانونی برای جمع آوری اطلاعات لازم برای روند طلاق است، اطلاعاتی  در مورد فردی که طلاق گرفته است. این می تواند بخش مهمی از روند قانونی باشد، خصوصا زمانی که به دارایی ها، امور مالی، بدهی ها، اموال، نگهداری و پشتیبانی مربوط شود.گرچه دولتها و قوانین آنها زمان كشف طلاق متفاوت خواهند بود،

اما گامی متداول وجود دارد که احتمالا بخشی از روند  طلاق است. این شامل :

 افشای

 بازجویی ها

راه حل ها

  درخواست

پذیرش واقعیت

مهمترین چیز برای طلاق این است که همیشه به کشفی که برای شما ارسال می شود پاسخ دهید ،پاسخ به کشف به طور کلی 30 روز زمان مي برد. متأسفانه اکثر مردم  هنگامی که قادر به پاسخگویی به کشف نباشند،متوجه نمی شوند كه آنها خود را در برابر تحریم های پولی بايد مقاوم كنند و همچنین امکان رسیدگی به شکایات خود را بازبيني كنند.

همیشه به یاد داشته باشید که هنگام پاسخ دادن به کشف، همیشه تایید لازم است. تاييد یک فرم است که می گوید واکنش های شما دقیقا  دروغ محض است. عدم ارائه تأیید براي پاسخهای کشف، نتیجه پاسخ را بی معنی می کند.

كشف و تشخيص طلاق