عشق و صميمت متفاوت هستند

عشق پايه و اساس ازدواج موفق است.

هر شخص منطقی سالم مجاز به دوست داشتن دیگران كه خدا طراحي کرده، است. شما تصمیم می گیرید شخصیت دیگری را با قرار دادن نیازهای خودتان انتخاب کنید. این تعهد، اراده شماست.

عشق و صميميت متفاوت هستند

با این حال، قدمي فراتر از عشق وجود دارد. صميميت ارتباط دوستانه بین زن و مرد را در ازدواج عمیق تر بیان می کند و باعث احساسات نزدیک، شور و امنیت می شود.

هنگامی که آنچه همسرتان نیاز دارد را درك مي كنيد عواطف نشان داده مي شوند. عواطف ناشی از رضایت زناشویی، صمیمیت، رضایت و پیش بینی است.

  • عشق جنسی نیست  با این حال، به طور طبیعی منجر به رضایت جنسی می شود.
  • صميميت زمان بر نیست ، اما برای انجام آن نیاز به زمان داريد.
  • عشق ارتباطی نیست  اما بدون ارتباط، هیچ گونه عاطفی وجود ندارد.
  • عشق، عاشقانه نیست اما به طور معمول مستلزم عاشقانه، خلاقیت و سرگرم کننده است.

علاوه بر این هنگامی که محبت در رابطه وجود دارد، فقط آن را می دانید. اگر آن را احساس نمی کنید، احتمالا آن را ندارید. در اینجا تعریفي از محبت وجود دارد :

صميميت نوعی عشق است که باعث می شود احساس راحتی، امنيت و مراقبت داشته باشید.

در ازدواج احساس شور و اعمال دوستانه تبدیل به شخص خاص مي شود. عشق بین پدر و مادر نيز مهم است. یک خانواده مهربان باعث می شوند که کودک احساس امنیت و آسایش و راحتی داشته باشد. عاطفه باید عنصر اصلي در تمام روابط شخصی سالم باشد، از جمله کسانی که با دوستان و خانواده های بزرگ هستند.

 عشق از لحاظ عمل، نه احساسات توصیف می شود

” عشق صبور است، عشق مهربان است. حسادت نمی کند، افتخار نمی کند، بی ادب نیست، خودخواسته نیست، به راحتی خشمگین نمي شود، هیچ رکوردی از اشتباهات را حفظ نمی کند. عشق به شر بدی نمی بخشد اما با حقیقت شاد می شود. عشق همیشه حفظ مي شود، همیشه اعتماد می کند، همیشه امیدوار است و همیشه شرایط را حفظ می کند. عشق هرگز ناسپاس نیست ” 

عشق یکی از کارهایی است که از صميميت انجام می شود، عشق تعهد و عمل است و صميميت احساس امن و مطمئن بودن را مي دهد. در ازدواج های قوی هنگامی که هر دو رفتار عشق و احساسات محبت آميز وجود داشته باشد، رشد می کنند. این “عشق به عنوان اعمال” چیزی است که به قلب منتقل می شود..

عشق و صميميت:

• عشق صبور است صميميت دلسوز است

• عشق مهربان است صميميت عاطفي است

• عشق بی ادب نيست صميميت به خاطر کلمات خود عذرخواهی می کند.

• عشق خودخواه نیست صميميت پشت همسر متواضع است

• عشق در شرارت لذت نمی برد صميميت با دقت و خصوصی، عمل می کند و به فرد کمک می کند تا روی پایش بايستد.

• عشق هرگز شکست نمي خورد. صميميت زیر قلب است و عشق بی پایان شما را برای همسر خود تأیید می کند.

منبع
برتر ياب