صمیمیت احساسی

    صمیمیت احساسی یک احساس نزدیک به شخص دیگری است؛ حس واقعی درک دو طرفه. وقتی ما با همسرمان عاطفی هستیم، می توانیم احساسات شخصی را به راحتی درک کنيم، صميميت احساسات را نشان می دهد ،ممكن است برای ساختن این نوع از رابطه با شریک زندگی خود  زمان ببرد و حتی ممکن است در طول سال ها نیز زمان بر باشد. ما توضیح می دهیم که چگونه صمیمیت عاطفی می تواند روابط شما را تقویت كند و شما را قادر به حل مسائل مربوط به عاشقانه ، عشق ، صمیمیت و ارتباطات کند .

    صميميت احساسي