سن قانونیِ ازدواج در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. امروزه در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود. تشخیص دادگاه نیز کاملاً از عرف منطقه تأثیر می‌گیرد.

سن ازدواج یک اصطلاحي است که سنی را تعیین می کند که فرد می تواند به طور قانونی با فعالیت جنسی موافقت کند. این سن در سراسر جهان متفاوت است و براساس آنچه اعتقاد دارند ، حداقل سن است، زمانی که فرد توانایی ذهنی و قانونی  را برای پذیرش فعالیت های جنسی دارد.

به طور کلی، هر فردی که فعالیت جنسی داشته باشد، سن قانونی ازدواج را كسب مي كند امااستثنائاتي نيز وجود دارد که می تواند سن ازدواج را افزایش دهد. رایج ترین آنها  با موقعیت، قدرت و نفوذ ارتباط دارند. به عبارت دیگر، با توجه به موقعیت یا موقعیت استانداردهاي ازدواج بالاتر مي رود. برخی از نمونه هایی از این موقعیت ها عبارتند از معلمان، مربیان، والدین، مديران و شاغلين.

زمانی که  فردي فعالیت جنسی با کسی که زیر سن ازدواج است داشته باشد، به جرمی نظیر تجاوز به قانون، تجاوز جنسی، سوء رفتار جنسی و سایر جنایات جنسی متهم می شود.