خيانت

    وقتی کسی که دوست داريد اعتماد شما را تحقیر می کند خيانت رخ مي دهد. درد می تواند شدید باشد و شما  احساس کنید که ازدواج کاملا ازبين رفته است و اعتماد برای همیشه نابود شده است. اما با اتخاذ دیدگاه اندکی متفاوت و نگرش کمی دوست داشتنی، می توانید از خیانت و نادیده گرفتن اطرافیان خود اطمینان حاصل کنید.

    خيانت