خشونت خانوادگی و سوء استفاده: بازی ویرانگر قدرت و کنترل

هر خانواده اي به طرز وحشتناكي از خشونت ناراضي هستند. هر کس صرف نظر از سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و بدون در نظر گرفتن ویژگی هاي فردی، به سادگی می تواند قربانی سوء استفاده در خانواده شود خشونت، روابط خاصی را تقویت می کند و این همان پیچیدگی است که همه افراد درگیر آن هستند. این پویایی ها برای همه اعضای خانواده کاملا خسته کننده هستند اما تقریبا غیرممکن است که از آن دور شویم. به اين دلیل که در یک بازی مستقل از قدرت و کنترل قرار دارند.

چرخه مخرب

هرچند در يك خانواده مضطرب برخی از خصوصیات معمول چنین رابطه ای وجود دارد. معمولا سوءاستفاده در اين چرخه اتفاق می افتد. در خانواده تنش ایجاد می شود و قسمتي شدید از سوءاستفاده و تجاوز، اجتناب ناپذیر است. همراه با تاکتیک های مخرب تأکید بر قدرت در برابر قربانیان سوء استفاده است چنین محیط زشتی عموما منجر به شک و تردید، خستگی احساسی و ترس می شود.

بازی قدرت و کنترل، (ناخواسته) براي هر عضو خانواده ناامنی به وجود مي آورد. هر دو قربانی و سوء استفاده کننده بی اعتماد هستند و نیاز عمیق اما پاتولوژیکی به یکدیگر دارند. سوء استفاده کننده ترس دارد که ناامني ها او را دچار ضعف كند. با این حال همچنین عمیقا معتقد است که غیر قابل تحمل است. از طرف دیگر، قربانی نیز به خاطر ترس از سوء استفاده كننده وانمود مي كند كه او را دوست دارد. بنابراین هر دو آنها رابطه غیر قابل پیش بینی، واکنش نامطلوب و احساس ناسازگاری خود را قبول می کنند. با این وجود ما اغلب خانواده های خشونت آمیزي را مشاهده می کنیم که اعضای آن ظاهرا ناتوان از جداسازی و تنظیم مرزها هستند.

چگونه بازی قدرت و کنترل شروع می شود

بازی سمی قدرت و کنترل معمولا توسط سوء استفاده کننده با استفاده از تاکتیک های مختلف برای تسلط بر قربانی از ترس رد شدن و ناراحتی ارائه می شود. به دنبال اين تعقیب بی رحمانه برای تأیید و محبت است که به صورت نامنظم ظاهر می شود و تمام انرژی و شادی قربانی را از بین می برد. برخی از مانورهای معمولی که معمولا سوء استفاده کنندگان استفاده می کنند به طور قاطعانه الگوی هژمونی را ایجاد می کنند كه عبارتند از:

ارعاب : اجرای تاکتیک های ترسناک، استفاده از ظاهر فرد، کلمات یا حرکات برای ایجاد ترس نشان می دهد که محبت به دلیل رفتار صحیح قربانی و غیره مطرح می شود؛ همچنین شکل خاصی از ارعاب و سوءاستفاده زمانی اتفاق می افتد که سوء استفاده کننده (به طور آشکار یا مخفیانه) خودکشی را تهدید می کند یا به هر حال آسیب می رساند، اگر قربانی رفتار خاصی نداشته باشد.

سوءاستفاده عاطفیقربانی را مجازات می کند و حتی مسئول سوءاستفاده، توهین، تحقیر، فراخوانی نام، احساس ناامنی، ناکافی و بی نظمی و غیره می شود.

سلطه اقتصادی : پول و اموال را برای قربانی محروم مي كند

جداسازی قربانی از دنیای بیرونلازم نیست که انزوا کامل شود، اما جدایی قربانی به صورت فیزیکی یا ذهنی از طرف دوستان یا سایر اعضای خانواده و تاثیرات خارج از آن تضمین می کند که او احساس ترس بیشتري از دست دادن نفوذ سوء استفاده کننده و حتی بیشتر به هر گونه سوء استفاده خواهد كرد

البته این تاکتیکها شامل ابزارهای معقول و مبهم سوءاستفاده هستند. اشکال تهاجمی تر از خشونت خانوادگی (سوء استفاده فیزیکی یا جنسی) تحت دسته بندی وسیعي قرار می گیرند و در بنیاد آنها بسیار متفاوت نیستند. اینها تنها تظاهراتی شدید و بالقوه حتی مرگبار از نیازها و ناامنی هستند. با این حال حتی سوء استفاده کمتر مي تواند باعث آسیب بزرگی شود و هرگز نباید به آسانی به آن توجه شود زیرا آسیب فیزیکی اتفاق نمی افتد. به همین دلیل است که شناختن و تلاش برای تبدیل الگوهای ناسازگار و عادت های یک خانواده بسیار مهم هستند.

زندگی در یک خانواده مضطرب اغلب به عنوان یافتن راه هایی برای تغییر آن دشوار است. تقریبا فقط دو نفر از اعضای خانواده درگیر یک رابطه ناسالم هستند. هر عضو نقش خود را در حفظ آسیب شناختی ایفا می کنند که بیشتر آنها پاسخ های کاملا غیر عادی و خودکار هستند. به همین دلیل است که اغلب تغییرات غیرممکن است اگر این یک تلاش مشترک نباشد، معمولا توسط درمانگر هدایت می شود. با این وجود این تلاش برای زمان و انرژی ما است، زیرا اکثریت خانواده ها می توانند  به مکان های عشق و امنیت تغییر و تبدیل شوند.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.