توصيه هاي معصومين هميشه به عنوان چراغي راهاي سخت و تاريك را براي ما هموار كرده است .يكي از ارزشمندترين توصيه اي آنان در باب ازدواج است كه با عمل به ايشان باب آسايش و سعادتمندي خود را در هر دو جهان باز مي كنيم.