روز عروسی شما در حال نزدیک شدن است ، روزهایی که به مناسبت این مراسم با هیجان و اضطراب پر شده است. قبل از ازدواج، باید کاملا از تعهد عاطفی و همچنین پیامدهای قانونی و مالی تصمیم خود برای ازدواج آگاه باشيد.

قوانین حاکم بر ازدواج از دولتي به دولت ديگر متفاوت است. با این وجود، در اینجا یک مرور کلی از این قوانیني كه در سراسر کشور وجود دارد و همچنین پیامدهای قانونی و مالی آن آگاه ميشويد.

بررسي قوانين ازدواج