انتخاب همسر به کمک مزاج

با توجه به مط الب گفته شده در مورد امزجه ، مشخص است که براي خوشبخت شدن زوجین، ایجاد تفاهم بیشتر، ایجاد عشق و صمیمیت و تطابق جسمی و روحی باید زن و شوهر داراي مزاج یکسانی باشند. یعنی فرد گرممزاج باید با فرد گرم مزاج ازدواج کند و فرد سرد مزاج با فرد سرد مزاج.

توجه شو د که مسئله مزاج یکی از مسائلی است که در تعین زوجه باید در نظر گرفت و دیگر مسائل مانند ایمان،شرایط خانوادگی و … نیز وجود دارد که در اینجا، جاي بحث در مورد آن نیست.

با ذکر چند مثال، علت تطابق مزاج زن و مرد مشخص می شود. بعبارتی:

« چرا زوجین براي تفاهم بیشتر باید تطابق مزاجی داشته باشند؟ »

همانطورکه گفته شد گرم مزاجان افرادي فعال و پر جنب و جوش هستند و سرد مزاجان افرادي کند و بیحالهستند. حال اگر زن و شوهر داراي مزاج مختلف باشند به سختی می توانند همدیگر را تحمل کنند. این مسئله درمورد دو دوست هم صادق است . در زندگی خوابگاهی به کثرت مشاهده شده است که افراد داراي مزاج مختلفنمی توانند همدیگررا تحمل کنند و معمولا به رفتار همدیگر گیر م ی دهند. فرضا اگر همدیگر را تحمل کنند ، عشقحقیقی بین آنها بوجود نخواهد آمد. فرد فعال و پر انرژي از فرد فعال و پر انرژي خوشش م یآید. تصور کنید زن وشوهر براي یک مهمانی دعوت شده اند .

زن مزاج سرد دارد و شوهر بسیار گرم است . شوهر به علت گرم مزاجبودنش فوراً سر و وضع خود را مرتب کرده و آماده رفتن م یشود. اما زن به علت سرد مزاج بودنش بسیار کند عملکرده و شوهر مدت زیادي منتظر می ماند تا زن آمادة رفتن شود. حال اگر از این سنخ تضاد ها در زندگی زیاد باشد،به مرور زمان عشق و علاقه زوجین را نسبت به هم کم خواهد کرد.

همانطور که گفته شد افراد صفراوي حافظه خوبی دارند و تیز هوش هستند. این افراد باید با هم سنخ خود یعنی افرادِ داراي مزاج گرم و خشک ازدواج کنند؛ چون در صورت عدم رعایت تطابق مزاجی این افراد قادر به درك یکدیگر نخواهند بود.

دموي مزاجان (گرم و تر ) داراي روحیه شاد، خوش مشرب و اجتماعی هستند . حال تصور کنید چنین فرد ي بایک فرد سوداوي (سرد و خشک ) ازدواج کند . فرد سوداوي گوشه گیر بوده و ت مایلی به شرکت در اجتماعات ندارد .این دو نفر به علت تقابل مزاجی که دارند نمی توانند باهم کنار بیایند.

یکی از خصوصیات بلغمی مزاجان ، خونسردي و بی خیالی آن ها در حوادث و مشکلات است . حال اگر یک طرف بلغ می باشد و طرف دیگر گرم باشد، یک طرف همیشه در اضطراب خواهد بود و طرف دیگر بی خیال. فرد گرم مزاج از بی خیالی طرف مقابلش خستهمی شود و این وضعیت در دراز مدت باعث تنفر و انزجار او از طرف مقابلش خواهد شد . متقابلا فرد سرد مزاج(بلغمی) نیز فرد گرم مزاج را ب هخاطر اضطراب و عجول بودنش سرزنش می کند.

نکته: البته بدون در نظر گرفتن مزاج نیز می توان به این تطابق رسید ولی با مزاج شناسی کار بسیار آسانمی شود و شناخت بهتر صورت می گیرد؛ چون در مزاج شناسی از خصوصیات بدنی نیز می توان کمک گرفت و بهحالات روانی افراد پی برد. پیش تر گفته شد که مزاج ذکور نسبت به اناث گرم تر و خشک تر است. به همین جهت درعالم انسانی ، زنان پیرو و دنباله رو مردان هستند . علائم سرد مزاجی در زنان غلبه دارد و به علت این تفاوت مزاجی،مدیران و رؤساي عالم اکثرا مردها هستند. در خانواده نیز همینطور است و مدیر خانواده مرد است.حال اگر زنی را دیدید که مدیر شده است و توانایی این کار را هم دارد بدانید که حتماً گرم مزاج است.

 

منبع
برتر ياب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *