بي وفايي و خيانت به همسر در نگاه اول پديده اي فردي به نظر مي رسد؛ اما با توجه بهعواقب ناگوار و پيامدهاي سوء آن كه نهاد خانواده و تربيت فرزندان و نيز سلامت و امنيتجامعه را دچار اختلال و آشفتگي مي كند، بايد اين معضل را از آسيب هاي اجتماعي پنهانو بسيار جدي به شمار آو ريم.

زوج هایی هستند که مایل به داشتن روابط قانونی شناخته شده ازدواج نیستند. اگرچه قوانین، رویه ها و مزایای یک ازدواج را به اشتراک نمی گذارند، اما تعهدات اغلب یکساني دارند.

ازدواج عرفی، جایی است که زن و شوهر برای یک دوره زمانی خاص با هم زندگی می کنند و خود را به عموم (دوستان، خانواده و …) نشان نمی دهند که ازدواج کرده اند. این شکل ازدواج نیز قابل تشخیص است، زیرا این امر شامل اخذ مجوز ازدواج یا رفتن به مراسم رسمی ازدواج نیست. اگرچه شبیه سایر انواع وضعیت های بین فردی است.بنابراین، اخلاق  این است که برای هر زمان كه با هم زندگی مي کنید، چه 2 یا 20 سال، ازدواج معتبر ایجاد نمی کند.