هنگامی که پاي اسناد قانونی می آید، قوانینی وجود دارند که احتیاج دارند در یک اقدام قانونی در یک فرآیند مشخص تعریف شوند تا طرف دیگر  اسناد خاصی را ارائه نمایند. این شامل موارد خاصی است که چگونه مدارک باید تحویل داده شوند، زمان تحویل،  ارائه اسناد و مدارک مجاز و مدارک مورد نیاز برای اداره دادگستری باشد. این فرایند به عنوان فرایندسرویس نامیده می شود .

  به طور کلی سرویس فرآیند به این معنی است که طرف دیگر باید کپی اسنادی را که توسط طرف مقابل در دادگاه ثبت شده است را دریافت کند. این یک گام مهم در فرایند است زیرا خدمتي به طرف دیگر نمی دهد و  پیروی از مراحل مناسب به این معنی است که دادگاه قادر به انجام هر قضاوت یا دستورالعمل دائمی نخواهد بود. پس از آنکه حزب اسناد را طبق الزامات قانونی دریافت کرديد، آنها را به درستی به كار ببريد.

  روش های متعددی برای تحویل اسناد قابل قبول است. مهم است که توجه داشته باشیم ، تمام روش های سرویس برای تمام اسناد و پروسه ها قابل استفاده نیستند. بنابراین، مهم است که قوانین دولتی مربوط به اسناد موجود برای تأمین خدمات مناسب بررسی شوند.

  بسته به اسناد موجود، روش های معمول خدمات قابل قبول عبارتند از:
  خدمات شخصی

  سرویس پست الکترونیکی

  خدمات جایگزین

  خدمات با اطلاع و تایید رسید

  خدمات  ارسال