آيا مي توان با عشق برخورد كرد؟

رويارويي با عشق از آنجا كه هيجان زيادي را در انسان به وجود مي آورد، امر آساني نيست. براي اين كه رويارويي و برخورد با عشق را بهتر تصويرسازي كنيم ، از يك استعاره كمك مي گيريم گاو باز ي يك سنت قديمي اسپانيايي است ، كه هنوز دوام دارد.

برخورد با هيجان عشق همانند بازي با گاو است. در گاو بازي ما شاهد يك گاو وحشي هستيم كه پرده اي صورتي رنگ يا قرمز رنگ او را تحريك مي كند. گاو باز سعي مي كند با تحريك گاو ، در ابتدا او را خسته كند و بعد به قتل برساند. گاو بازي نمادي است

از رويارويي عقل با نفس، نمادي است از رويارويي انديشه با هيجان و كشتن گاو ن مادي است از پيروزي عقل بر نفس و پيروزي انديشه بر هيجان. گاو باز يك قهرمان است ، چرا كه توانسته است بر نفس غلبه كند و هيجان خود را مهار كند . گاو باز يادآور مهر در آيين ميترائيسم است، كه گاو را كشت و به جاودانگي دست پيدا كرد. در عشق ما شاهد يك قسمت هيجاني شديد هستيم .

بنابراين برخورد با هيجان عشق مي تواند همانند برخورد با يك گاو باشد . گاو باز از رويارويي با گاو نمي هراسد . او وارد ميدان مي شود تا گاو را مهار كند. انسان عاشق در صورتي كه از عشق نهراسد ، وارد ميدان عشق مي شود و آنگاه است كه با هجوم وحشيانه ي هيجان عشق رو در رو خواهد شد. هيجاني كه به رنگ قرمز و صورتي كه همان رنگ تمايلات جنسي است، حساس است.

گاو باز در عين حال كه گاو را به خود مي خواند، از دست گاو مي گريزد و مراقب است كه آسيب نبيند و در عين حال به آرامي سعي مي كند كه گاو را خسته كند و نهايتاً گاو را مي كشد. وقتي كه سعي كنيم هيجان عشق در عين حال كه بروز پيدا مي كند، كنترل شود؛ باعث مي شويم كه هيجان عشق آرام بگيرد . تيرهاي منطق و استدلال كه بر پيكره ي هيجان عشق وارد مي شود، هيجان را آرامتر و سر به زيرتر مي كند و نهايتاً آنچنان هيجان را از پا مي اندازد كه بتوان بر آن فائق آمد انساني كه عاشق شده باشد و از پس هيجان آن برآمده باشد بي آنكه آسيب ببيند، به حقيقت يك قهرمان است.

منبع
برتر ياب