سؤالات بی نظیر
1. آیا اخیرا از شما شکایت کرده است؟
A. نه
B. کمی
C. بله
D. خیلی زیاد
2. آیا او به طور ناگهانی زمان بيشتري را كار مي كند؟
A. نه
B. کمی بیشتر
C. متوسط
D. بله، او ساعت ها کار می کند
3. چگونه علاقه مند به رابطه جنسی با شماست؟
A. خیلی زیاد
B. من بیشتر علاقه مند هستم
C. خیلی علاقه مند نیست
D. علاقه اي ندارد
4. در 30 روز گذشته چند لباس جدید خریداری کرده است؟
A. تقریبا هیچکدام
B. دو یا سه مورد
C. چند مورد
D. بسیار خريد كرده است، از جمله لباس زیر زنانه
5. آیا او با شما در حال برنامه ریزی برای آینده است؟
A. تمام وقت
B. بیشتر، بله
C. نه به اندازه اي كه من دوست دارم
D. نه، به نظر مي رسد روابط ما خوب نيست
6. آیا همسر شما روزانه با شما صحبت مي كند؟
A. همیشه
B. بیشترین بار
C. گاهی اوقات
D. هرگز
7. آیا احساساتش متوقف شده است؟
A. نه در همه چيز
B. کمی
C. بله
D. قطعا
8. آيا تلفنش را پنهان مي كند؟
A. نه
B. بله گاهی اوقات
C. بیشترين بار
D. همیشه
9. او پس از اينكه با دوستانش بود به خانه مي آيد چه كار مي كند؟
A. دعوا مي كند
B. به من اطلاعاتی در موردبيرون رفتنش ارائه مي دهد
C. خود را نگه مي دارد
D. به نظر می رسد دزدکی حرکت مي كند و چيزي را پنهان مي كند
10. آیا او اخیرا تغییر کرده است؟
A. نه در همه چيز
B. کمی
C. بله
D. به شدت